1. /
  2. About us
  3. /
  4. Politika informační bezpečnosti

Politika informační bezpečnosti

Společnost QuickSource® rozumí pod pojmem informační bezpečnost kontinuální proces zajišťování ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, celistvosti, dostupnosti a neodmítnutelnosti. Požadované úrovně těchto zabezpečení informací dosahuje společnost QuickSource® administrativními, organizačními a technickými opatřeními ve všech oblastech svých podnikatelských aktivit.

Společnost QuickSource® pro interní účely stanoví kategorie informací z hlediska požadované úrovně zabezpečení. Společnost QuickSource® vytváří, zpracovává a udržuje zejména informace charakteru obchodního tajemství a osobní údaje spadající pod působnost nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Ochrana těchto informací je řešena zvláštními interními předpisy.

Hlavním cílem společnosti QuickSource® je ochrana informací před neoprávněnou změnou, před prozrazením neoprávněným osobám, před nepřijatelnou nedostupností, před podvržením; tyto hrozby mohou vzniknout následkem zásahu vyšší moci, v důsledku úmyslného jednání cizích osob nebo v důsledku úmyslného či nedbalostního jednání zaměstnanců společnosti QuickSource®.

Tyto bezpečnostní cíle jsou naplňovány prosazováním administrativními, organizačními a technickými opatřeními v oblastech softwarové bezpečnosti, vývojové bezpečnosti, datové bezpečnosti a komunikační bezpečnosti.

Základními zdroji pro správu bezpečnosti v rámci společnosti QuickSource® jsou právní předpisy, standardy, normy a doporučení, které musí být v procesu správy bezpečnosti respektovány.

Tato bezpečnostní politika se vztahuje na všechna pracoviště společnosti QuickSource®, všechny podnikatelské aktivity i na služby a výrobky poskytované externími dodavateli.


Selection of IT projects

Selection of available IT specialists