1. /
 2. Otevřené IT projekty EN
 3. /
 4. Založení s.r.o.

Založení s.r.o.

Stručný postup založení společnosti s ručením omezeným

1. Sepsání zakladatelské listiny u notáře

 • 1. týden (domluvení si termínu; samotná návštěva notáře bude cca na 1 hodinu)
 • cca 5.000 Kč

2. Získání živnostenského oprávnění (a tedy i IČO)

 • 1. den
 • 1.000 Kč (za jeden živnostenský list)

3.Složení základní jmění v bance

 • 1-2 dny (pokud vložíte základní jmění v hotovosti, nebo v bance, kde již máte účet a můžete realizovat platby v reálném čase, vše proběhne najednou)
 • cca 500 Kč (poplatek banky) + zvolená výše základní jmění

4. Získání výpisu z rejstříku trestů a ověření podpisu jednatele na čestném prohlášení

 • 1 den
 • cca 200 Kč

5. Zápis do obchodního rejstříku – jednatel se dostaví zpět k notáři, který sepsal zakladatelskou listinu, doloží potřebné dokumenty (živnostenský list, potvrzení banky o složení základního jmění, výpis z rejstříku testu jednatele, čestné prohlášení jednatele) a notář provede elektronicky tzv. prvozápis společnosti do obchodního rejstříku

 • 1 den
 • 2700 Kč (fixní cena stanovena zákonem o soudních poplatcích, závazná pro všechny notáře)

6. Příslušný „rejstříkový“ soud zkontroluje správnost a úplnost předložených dokumentů a v případě, že je vše v pořádku, rozhodne o zápisu společnosti do obchodního rejstříku – u tohoto rozhodnutí je stanovena 15. denní odvolací lhůta a po jejím uplynutí je společnost oficiálně zapsána a viditelná v obchodním rejstříku. 

Před vlastním založením společnosti s ručením omezeným si musíte ujasnit několik základních bodů:

 • Jak se bude společnost jmenovat
 • Kde bude mít společnost sídlo
 • Budete zakládat společnost sám či s více společníky 
 • Jaké bude mít společnost základní jmění
 • Jaký bude předmět podnikání
 • Kdo bude jednatelem společnosti

Název společnosti

Před založením společnosti stojí za to věnovat trochu času popřemýšlením o názvu. I když ho můžete později změnit, bude Vás to stát další čas, peníze i úsilí při opětovném budování jména na trhu. Je třeba si dát též pozor, aby Vámi vybrané jméno (nebo jméno obdobné) již nepoužívala jiná společnost. To si snadno ověříte v obchodním resjříku https://justice.cz/ a základní pravidla pro tvorbu jména jsou: firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou, firma nesmí působit klamavě, firma musí jasně a určitě odlišovat podnikatele od jiných podnikatelů (k odlišení firmy nepostačí rozdílná právní forma podnikatele, jejíž uvedení je součástí firmy (např. a.s. / s.r.o.), odlišení sídlem, název lišící se pouze diakritickým znaménkem a název lišící se o méně jak 3 písmena).

Sídlo společnosti

I když v zakladatelských listinách (viz dále) je sídlo uvedeno pouze názvem obce, k zápisu společnosti do obchodního rejstříku a k dalším úkonům potřebujete kompletní adresu vašeho podnikání. V případě sídla v objektu/budově, která není ve Vašem vlastnictví (dokládá se výpisem z katastru nemovitostí, který můžete získat na libovolném CzechPointu) potřebujete písemný souhlas vlastníka (jeho podpis na souhlasu musí být ověřen!) s umístěním sídla společnosti.

Můžete také využít služby některé ze společností poskytujících sídla tzv. virtuální kanceláře. Tak můžete za určitý poplatek relativně rychle získat sídlo na prestižní adrese.

Společníci

Společnost můžete založit sám (což bude Váš nejčastější případ), nebo může být Vaším společníkem ještě jiná(é) fyzická, tak
i právnická osoba (jiná společnost).

Společnost se zakládá na základě dvou typů zakladatelských dokumentů:

 • společenské smlouvy (v případě většího počtu společníků)
 • zakladatelské listiny (v případě, že společnost zakládáte sám)

Zákon v obou případech požaduje formu notářského zápisu (vyhotoví ji kterýkoliv notář za cca 5 – 10 tis. Kč) a navíc přesně stanovuje, co musí být obsaženo v zakladatelském dokumentu:

1. Určení společníků

Může se jednat o fyzické i právnické osoby. Kromě jména musí údaje obsahovat také bydliště, v případě právnické osob pak firma
a sídlo.

2. Základní jmění

V současné době činí minimální základní jmění 1,-Kč. Ale doporučujeme zvolit vyšší částku, např. 5.000,- Kč, protože to vytváří pocit větší formální důvěryhodnosti. Základní jmění se obvykle vkládá na bankovní účet, který Vám speciálně pro tento účet libovolná banka založí a vydá o složení základního jmění potvrzení. Toto potvrzení slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Vklad lze složit v hotovosti i u tzv. správce základního jmění, který pak podá prohlášení o složení základního jmění.

Založením s.r.o. a tedy jejím vznikem (zápisem do obchodního rejstříku) se stávají vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně disponovat.

3. Předmět podnikání

K založení společnosti budete potřebovat stanovit předmět jejího podnikání a k tomuto předmětu podnikání získat příslušná živnostenská oprávnění.

Rozdělení živností určuje Zákon o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.).

V předmětu činnosti společnosti poskytující služby IT Freelancera by patrně neměla chybět následující živnost:

56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
Poskytování užití (prodej a pronájem) a implementace software. Rozmnožování počítačových programů. Poradenství v oblasti hardware a software. Poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí. Zpracování dat pomocí programu, zejména kompletní zpracování dat, služby pro vstup údajů, řízení a vedení činnosti zařízení na zpracování dat, případně jiným způsobem. Činnosti související s provozem databank (sestavení databáze, sběr dat, uložení dat, příprava počítačového záznamu pro požadované informace, výběr dat z databáze, umožnění dostupnosti dat pro uživatele, třídění dat podle požadavků a podobně). Správa počítačových sítí, odvirování software a další činnosti vztažené k počítači. Webhosting a další související činnosti.
Obsahem činnosti není prodej a opravy hardware.

Podrobně jsou podmínky a postup získání živnostenských oprávnění popsány v textu na našich stránkách nebo např. zde:
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/zivnostnici/jak_ziskat_zivnostenske_opravneni.html

4. Jednatel společnosti

Před vlastním založením společnosti si musíte též ujasnit kolik bude mít společnost statutárních zástupců (jednatelů) a kdo jimi bude. Pokud zakládáte společnost sám pro sebe, patrně to budete pouze Vy. Jestliže ovšem zakládáte společnost s více společníky musíte s nimi dohodnout kdo a jakým způsobem bude za společnost jednat. Protože jednatel společnosti má ve vztahu ke společnosti rozsáhlá práva (a samozřejmě i povinnosti) může být pro Vás vhodné, tato práva v některých případech omezit (např. povinností společného jednání více jednatelů při určitých úkonech apod.). Na druhou stranu, více jednatelů s možností jednat samostatně může být výhodou díky vzájemné zastupitelnosti.

Stanovený jednatel musí doložit k zápisu do Obchodního rejstříku svůj výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení.

  I am interested in more information about the projects