1. /
 2. Otevřené IT projekty
 3. /
 4. Jak získat IČO

Jak získat IČO

Stručný postup založení živnosti (ŽL, IČO)

1. Návštěva živnostenského úřadu (ŽÚ) a získání živnostenského oprávnění (ŽL)

 • potřebujete průkaz totožnosti
 • pokud nebudete mít sídlo v nemovitosti, kterou vlastníte nebo kde máte trvalé bydliště, tak budete potřebovat souhlas s umístěním adresy podnikatele
 • časová náročnosti: 1 den
 • 1.000 Kč

2. Sociální a zdravotní pojištění

 • od následujícího měsíce, po založení živnosti, je nutné začít platit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění

Podmínky živnostenského podnikání upravuje samostatný Zákon o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.). Živnost je definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živností tedy může být i IT konzultant, vývojář, tester, IT architekt, apod., který samostatně podniká na živnostenský list.

Papírový živnostenský list (ŽL), tedy doklad o získání živnostenského oprávnění, se však již dnes nevydává. Na živnostenském úřadě získáte živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujete někde doložit, vytisknete si výpis ze živnostenského rejstříku www.rzp.cz.

Co je potřeba k založení živnosti

 • věk minimálně 18 let,
 • nemít daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění (to musíte doložit, pokud již na území České republiky podnikáte nebo jste v minulosti podnikali),
 • mít způsobilost k právním úkonům (prokazuje se platným občanským průkazem),
 • být bezúhonný (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů, který si ovšem živnostenský úřad dnes již obstará sám),
 • můžete, ale nemusíte, si zřídit v bance podnikatelský účet

Jakou živnost potřebujete

Rozdělení živností opět určuje Zákon o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.).

K vykonávání činnosti IT Freelancera postačuje tzn. volná živnost (mimo to existuje ještě živnost vázaná, řemeslná, koncesovaná).

Ze seznamu volných živností je nejvhodnější zvolit:

56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové
a související činnosti a webové portály.
Poskytování užití (prodej a pronájem) a implementace software. Rozmnožování počítačových programů. Poradenství v oblasti hardware a software. Poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí. Zpracování dat pomocí programu, zejména kompletní zpracování dat, služby pro vstup údajů, řízení a vedení činnosti zařízení na zpracování dat, případně jiným způsobem. Činnosti související s provozem databank (sestavení databáze, sběr dat, uložení dat, příprava počítačového záznamu pro požadované informace, výběr dat z databáze, umožnění dostupnosti dat pro uživatele, třídění dat podle požadavků a podobně). Správa počítačových sítí, odvirování software a další činnosti vztažené k počítači. Webhosting a další související činnosti.

Obsahem činnosti není prodej a opravy hardware.

Vyplnění jednotného registračního formuláře

K ohlášení živnosti je ideální využít tzv. Jednotný registrační formulář, který můžete vyplnit přímo při návštěvě živnostenského úřadu, nebo předem (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular—234081/).

Jednotným registračním formulářem můžete provést najednou všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení, tedy zahájení živnosti, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Zároveň můžeme provést i registraci k silniční dani, DPH nebo dani z příjmů za zaměstnance, podle toho, co budete potřebovat.

Návštěva živnostenského úřadu

Volnou živnost stačí ohlásit na kterýkoliv živnostenský úřad (nemusíte jezdit do místa trvalého bydliště). 

Sebou si musíte přinést:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz),
 • souhlas s umístěním adresy podnikatele: v případě sídla v objektu/budově, která není ve Vašem vlastnictví (dokládá se výpisem z katastru nemovitostí, který si živnostenský úřad zkontroluje sám) potřebujete písemný souhlas vlastníka (jeho podpis na souhlasu musí být ověřen!) s umístěním sídla společnosti. Můžete také využít služby některé ze společností poskytujících sídla tzv. virtuální kanceláře. 
 • 1.000 Kč,
 • vyplněný jednotný registrační formulář (případně ho můžete vyplnit na místě)

Zhruba během jednoho týdne od ohlášení živnosti budete mít hotový výpis ze živnostenského rejstříku a dostanete přiděleno osmimístné číslo tzv. IČO (identifikační číslo).

Zdravotní a sociální pojištění

Pokud je vaše podnikání hlavní činnost, musíte platit od počátku činnosti minimální měsíční zálohy na zdravotní i sociální pojištění.

Výše minimálních měsíčních záloh v roce 2024:

sociální pojištění: 3.852Kč (záloha je splatná během kalendářního měsíce, za který je placena)

zdravotní pojištění: 2.968Kč (záloha je splatná do 8. dne příslušného kalendářního měsíce)

Pozor od roku 2024 platí, že obě zálohy, jak na sociální, tak na zdravotní pojištění, musíte platit v nové výši již od ledna. Dříve se nová výše platila až po podání daňového přiznání.

Výše uvedené platí pouze pro OSVČ, která není poplatníkem v paušálním režimu.

Pokud tuto činnost vykonáváte pouze jen jako vedlejší, zálohy první rok platit nemusíte. Zdravotní i sociální pojištění doplatíte až po podání daňového přiznání a Přehledu příjmů na správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu.

OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, budou v roce 2024 platit minimální zálohu na sociální pojištění 1 413 Kč. Záloha se neplatí v prvním roce výkonu vedlejší činnosti. Záloha na zdravotní pojištění se u vedlejší činnosti neplatí.

Vedlejší činnost znamená, že máte kromě podnikání ještě pracovní poměr, ne však pouze Dohodu o provedení práce, nebo invalidní či starobní důchod; další možnosti jsou uvedeny v Zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Účetnictví nebo daňová evidence

Máme několik možností, jak zajistit evidenci příjmů a výdajů ke své samostatné činnosti. Ta bude podkladem pro daňové přiznání k dani z příjmů. Buď celý rok schováváme příjmové i výdajové doklady, vedeme účetnictví (obvykle pouze jednoduché účetnictví; povinnost vést podvojné účetnictví vzniká až od příjmů přesahujících 25 mil. Kč za kalendářní rok) a uděláme podle nich výsledovku, rozvahu a následně daňové přiznání, nebo vedeme pouze daňovou evidenci příjmů (vystavených faktur) a v daňovém přiznání spočítáme výdaje paušálem (procentem) z evidovaných příjmů.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Pokud se zaregistrujeme i jako plátce DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH a následně podáváme Daňové přiznání k DPH (obvykle čtvrtletně) a měsíčně pak kontrolní a souhrnné hlášení.

Na začátku činnosti však většinou fungujeme jako neplátce DPH. Hlídáme si však, zda pro nás nenastane povinnost registrovat se jako plátce DPH. (Což je povinnost, která vzniká od okamžiku, kdy Vaše příjmy dosáhnou 1.000.000 Kč ve 12ti po sobě jdoucích měsících – tedy ne za jeden kalendářní rok, a proto je potřeba tuto skutečnost pečlivě hlídat!)

Auto, silniční daň

Pokud používáme auto pro podnikání, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání k této dani.

Daň z příjmu a pojištění po konci roku

Po skončení kalendářního roku stanovíme zisk, tedy příjmy a výdaje, použijeme k tomu evidenci, kterou jsme zvolili (viz výše odstavec 4).

Podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu, nejpozději k 31. 3. následujícího kalendářního roku (nebo k 30. 6. využijeme-li služeb daňového poradce, což je ovšem potřeba do 31. 3. oznámit na příslušný Finanční úřad).

Dále podáme Přehledy příjmů pro účely zdravotního a sociálního pojištění, a to nejpozději do 1 měsíce od podání Daňového přiznání k dani z příjmů, a zaplatíme příslušné pojištění (respektive rozdíl mezi uhrazenými zálohami a vypočtenou povinností). Zároveň z těchto přehledů příjmů (jedná se o automatické formuláře) zjistíme výši záloh na zdravotní i sociální pojištění, které jsme povinni od následujícího měsíce pravidelně uhradit.

  Mám zájem o více informací o projektech