1. /
 2. Energetická politika

Energetická politika

Preambule

Společnost QuickSource® se snaží využívat energetické zdroje co nejúčinnějším, nákladově nejefektivnějším a ekologicky odpovědným způsobem. Stále sleduje energetickou účinnost spotřebičů a zařízení potřebných pro všechny činnosti a procesy společnosti.

Společnost QuickSource® považuje úsporu energií za součást odpovědného podnikání, které partneři, manažeři a zaměstnanci na všech úrovních společnosti prosazují a podporují.

Účelem této politiky je:

 • definovat přístup společnosti QuickSource® k využívání energií,
 • optimalizovat spotřebu energií ve společnosti QuickSource®,
 • zlepšit efektivitu i produktivitu práce ve společnosti a snížit náklady,
 • zlepšit pracovní podmínky,
 • snížit emise skleníkových plynů,
 • přispívat k udržitelnosti podnikání a
 • obecně snížit plýtvání spojené s využíváním energií.

Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti QuickSource ®, na dočasné pracovníky, konzultanty, dodavatele a spolupracovníky, kteří jednají jménem společnosti QuickSource®.

Porušení zásad uvedených v této politice může způsobit vážné poškození pověsti a postavení společnosti QuickSource® a může mít za následek disciplinární a/nebo, smluvní a/nebo trestněprávní opatření.

Dodržování zákonů, pravidel a nařízení

Společnost QuickSource® vždy dodržuje platné právní předpisy, standardy a normy i požadavky zákazníků související s úsporou energií a s řízením zdrojů. Společnost QuickSource® poskytuje adekvátní zdroje k dosahování cílů a udržování systému energetického managementu.

Všichni zaměstnanci společnosti QuickSource® jsou povinni stále dodržovat platné právní předpisy. Zároveň musí zaměstnanci společnosti QuickSource® dodržovat interní směrnice, pravidla a předpisy odsouhlasené vedením společnosti QuickSource®.

Odpovědné využívání energií

Společnost QuickSource® podporuje efektivní využívání energií při poskytování svých produktů a služeb svým zákazníkům. Společnost QuickSource® se zavázala k odpovědnému hospodaření s energiemi ve všech svých postupech a procesech, jestliže to je nákladově efektivní.

Při implementaci těchto zásad bude společnost QuickSource®:

 • využívat pouze energeticky a nákladově efektivní zařízení, vybavení a technologie, které odpovídají uznávaným mezinárodním postupům přijatým strategií 4R: Reduce, Reuse, Recycle a Replacement, které povedou k udržitelnému rozvoji,
 • zvažovat energetickou účinnost jako faktor při poskytování svých služeb, při navrhování svých postupů a procesů a při zadávání poptávek na zboží a služby,
 • neustále zlepšovat hospodaření s energiemi zaváděním strategických postupů energetického managementu, který bude podporovat poskytování produktů a služeb společnosti a současně poskytovat bezpečné a pohodlné pracovní prostředí,
 • obstarávat odpovídající a spolehlivé dodávky energií za nejvýhodnější ceny a připravovat vhodné krizové plány s cílem minimalizace rizik a ochrany provozu společnosti při případném přerušením dodávek energií,
 • komunikovat, propagovat a zvyšovat povědomí zaměstnanců i dalších zúčastněných stran o významu udržitelného hospodaření s energiemi, o rozvoji obnovitelných zdrojů energií, o snižování znečištění a energetických ztrát a o zvyšování energetické účinnosti v průběhu životního cyklu produktů a služeb, s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje,
 • podporovat neustálé zvyšování úspor energií,
 • definovat, vyhodnocovat a revidovat cíle, strategie a plány k rozvoji systémů energetického managementu v souladu se systémem environmentálního managementu společnosti QuickSource® (EMS),
 • využívat údaje o spotřebě energií ke zlepšení hospodaření,
 • pravidelně sledovat a vyhodnocovat plnění úkolů společnosti v oblasti využívaní energií a komunikovat tyto výsledky zaměstnance.

Uplatňování udržitelné energetické politiky

Za uplatňování, vymáhání a kontrolu dodržování této politiky je odpovědný Operations Manager, který zodpovídá za systém EMS a systém udržitelnosti životního prostředí.

Operations Manager je odpovědný za to, že k uplatňování této politiky jsou alokovány přiměřené finanční zdroje a že úkoly vyplývající z této politiky jsou delegovány na kompetentní osoby pověřené přípravou, řízením a kontrolou konkrétních postupů a procedur energetického managementu.


Výběr IT projektů

Výběr dostupných IT specialistů