1. /
  2. O nás
  3. /
  4. Politika podnikatelské etiky

Politika podnikatelské etiky

Preambule

Tato politika (dále jen „politika“) vyjadřuje stanovisko společnosti QuickSource® k zákazu a prevenci úplatkářství, podvodů, nepoctivosti a nezákonné činnosti jakéhokoli druhu a poskytuje vodítko pro etické rozhodování.

Společnost QuickSource® se ve všech svých obchodních činnostech zasazuje o dodržování nejvyšších standardů etického chování a integrity. Společnost QuickSource® očekává, že všichni jeho zaměstnanci budou vykonávat svoji práci v souladu s nejvyššími etickými standardy a nebudou vykonávat činnosti, které by mohly poškodit pověst společnosti QuickSource® nebo způsobit, že společnost QuickSource® poruší zákony nebo jiné závazné právní předpisy.

Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti QuickSource®, včetně dočasných pracovníků, konzultantů, externistů či zástupců, kteří jednají jménem společnosti QuickSource®. Každý zaměstnanec a přidružená osoba, která jedná za společnost QuickSource® nebo jejím jménem, je zodpovědná za dodržování nejvyšších standardů obchodního chování. Jakékoli porušení těchto zásad může pro dotyčnou osobu představovat závažnou disciplinární, smluvní a trestněprávní postih a může vážně poškodit pověst a postavení společnosti QuickSource®.

Dodržování zákonů, pravidel a předpisů

Společnost QuickSource® při podnikání v jakékoli zemi jedná čestně, bezúhonně a v souladu se všemi platnými zákony, mezinárodními smlouvami, příslušnými úmluvami a předpisy. Všichni zaměstnanci QuickSource® jsou povinni vždy dodržovat platné právní předpisy. Současně se musí zaměstnanci QuickSource® řídit vnitřními směrnicemi, pravidly a předpisy dohodnutými vedením společnosti QuickSource®.

Finanční odpovědnost a pravdivé účetnictví

V účetních knihách a záznamech společnosti QuickSource® musí být přesně a pravdivě prezentovány výsledky hospodaření a finanční situace společnosti. To nám pomáhá činit zodpovědná obchodní rozhodnutí a sdělovat majitelům pravdivé a včasné informace. Nepravdivé nebo zavádějící zápisy jsou přísně zakázány a společnost QuickSource® neschvaluje žádné nezveřejněné závazky nebo nezaznamenané bankovní účty či jiná nezaznamenaná aktiva vytvořená za jakýmkoli účelem.

Žádný zaměstnanec není oprávněn povolit vyplacení prostředků společnosti QuickSource®

s vědomím, že jakákoli část platby bude použita k jinému účelu než k účelu popsanému v podkladech pro danou platbu.

Nesmí být podniknuty žádné kroky, které by přímo či nepřímo podváděly, ovlivňovaly, nutily, manipulovaly nebo uváděly v omyl jiného zaměstnance či manažera, ani žádného

nezávislého auditora či právníka s cílem manipulovat účetní knihy, záznamy nebo účetní závěrky společnosti.

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat vnitřní kontroly, které byly zavedeny společností QuickSource®

Každý zaměstnanec je povinen:

  • neprodleně informovat svého přímého nadřízeného nebo kteréhokoli z partnerů a zástupce pro řízení kvality o všech chybách nebo možných chybách či nepřesnostech v účetních knihách a záznamech společnosti QuickSource®, včetně jejích účetních závěrek, a to ihned poté, co jsou takové chyby nebo nepřesnosti odhaleny nebo existuje podezření o jejich existenci;
  • nahlásit jakékoliv skutečné nebo domnělé porušení vnitřních pravidel společnosti QuickSource® kterémukoli z partnerů a zástupci pro řízení kvality, a to ihned poté, co jsou taková porušení odhalena;
  • neprodleně oznámit jakékoli skutečné nebo domnělé podvodné či pochybné transakce nebo události, na které zaměstnanec narazí, kterémukoli z partnerů a zástupci pro řízení kvality.

Spravedlivá hospodářská soutěž a antimonopolní opatření

QuickSource® respektuje pravidla volné a spravedlivé hospodářské soutěže ve všech obchodních vztazích, a zejména nejedná proti žádnému soutěžnímu a/nebo antimonopolnímu zákonu. QuickSource® uplatňuje nejvyšší obchodní etické standardy a soutěží v rámci pravidel hospodářské soutěže. QuickSource® nesmí být součástí žádné nezákonné cenové spolupráce, nezákonného rozdělení trhu nebo jiného jednání v rozporu s platnými právními předpisy o hospodářské soutěži.

Ekonomické sankce

Společnost QuickSource® důsledně dodržuje mezinárodní sankce, které jsou zavedeny a neobchoduje, ani nevede obchodní jednání, se sankcionovanými zeměmi, skupinami, organizacemi či jednotlivci. V databázi společnosti QuickSource® – CRM, se provádějí pravidelné kontroly, aby se zajistilo dodržování sankcí.

Korupce, vydírání a podplácení

Společnost QuickSource® provádí svou činnost v souladu s protikorupčními zákony a předpisy platnými ve všech zemích, ve kterých vykonává nebo plánuje vykonávat obchodní činnost. Společnost QuickSource® se zdržuje jakéhokoliv korupčního jednání, aby získala nebo udržela obchodní činnost nebo získala jakoukoliv neoprávněnou výhodu.

Společnost QuickSource® ani její zaměstnanci, poradci, smluvní partneři, zástupci, kteří jednají pro/za společnost QuickSource® nebo v jejím zastoupení, přímo ani nepřímo

nepožadují, nepřijímají ani nenabízejí žádnou formu úplatku nebo jiné korupční platby žádné osobě či organizaci nebo od ní. Společnost QuickSource® se zdržuje jakékoli formy korupce nebo jednání, které by mohlo být jako takové potenciálně vykládáno. Společnost QuickSource® nenabízí, neslibuje ani neposkytuje nezákonné výhody místním ani mezinárodním veřejným činitelům nebo činitelům s rozhodovací pravomocí, za účelem dosažení preferenčního zacházení nebo příznivého rozhodnutí.

Padělané výrobky a díly

Společnost QuickSource® nakupuje materiál a vybavení pouze od autorizovaných výrobců a dodavatelů. Všechny nákupy společnosti QuickSource® mohou být zpětně identifikovány a vysledovány: objednávky, dodací listy, osvědčení o shodě a další dokumentace jsou uloženy po požadovanou dobu uchování.

Společnost QuickSource® udržuje a pravidelně aktualizuje seznam schválených dodavatelů i jejich certifikace.

Všichni zaměstnanci společnosti QuickSource® podílející se na nákupu zboží byli informováni a proškoleni o možném výskytu padělků, podvodných a podezřelých položek a upozorněni, že veškeré zboží musí být zakoupeno přímo od výrobců nebo prostřednictvím schválených oficiálních dodavatelů a prodejců.

V případě, že společnost QuickSource® objeví padělané materiály a/nebo výrobky, budou tyto materiály zadrženy a společnost provede šetření k odhalení zdroje. Podrobnosti o takových padělcích předá společnost QuickSource® příslušným úřadům k dalšímu prošetření.

Střety zájmů

Ke střetu zájmů dochází mnoha různými způsoby, obecně však ke střetu zájmů dochází vždy, když osobní zájmy jakýmkoli způsobem zasahují do schopnosti vykonávat práci objektivně a v nejlepším zájmu společnosti.

Při výkonu své podnikatelské činnosti se společnost QuickSource® vyhýbá veškerým střetům zájmů a pracuje zcela transparentně s ohledem na všechny okolnosti, za nichž ke střetu došlo nebo může dojít.

Od zaměstnanců společnosti QuickSource® se očekává, že se budou rozhodovat na základě kvalifikovaného úsudku, nezastřeného protekcionářstvím plynoucím z osobních vztahů a názorů. Soukromé zájmy a vnější činnosti nesmějí ovlivňovat úsudek nebo jednání zaměstnanců při výkonu jejich práce pro QuickSource®. Zaměstnanci společnosti QuickSource® se musí zdržet navazování vztahů nebo transakcí, které by mohly ovlivnit jejich úsudek o tom, co je pro společnost QuickSource® nejlepší. Je třeba se vyhnout i vztahům, které vyvolávají zdání střetu zájmů.

Každý zaměstnanec, který identifikuje transakci nebo vztah, který by mohl vést ke konfliktu zájmů, musí na tuto transakci nebo vztah upozornit kohokoli z partnerů a zástupce pro řízení kvality.

Sponzorství a příspěvky politickým stranám

Veškeré sponzoringové aktivity společnosti QuickSource® musí být v souladu s platnými právními předpisy.

Politikou společnosti QuickSource® je nedarovat finanční prostředky ani neposkytovat žádné peněžní výhody žádné politické straně, politikům a veřejným činitelům.

Whistleblowing a ochrana proti odvetě

QuickSource® má vypracovány postupy pro odhalování, prevenci a předcházení závažných pochybení a podporuje otevřenou komunikaci se zaměstnanci a dalšími zúčastněnými stranami. Tyto postupy umožňují zaměstnancům, dodavatelům, partnerům, zákazníkům a dalším třetím stranám hlásit jakékoli podezření na porušení etického kodexu společnosti QuickSource®, politiky podnikatelské etiky společnosti QuickSource® či jiných politik a směrnic.

Jakékoli pochybnosti ohledně našeho obchodního chování, případně případného porušení jakékoliv politiky či směrnice je možné nahlásit anonymně prostřednictvím e-mailu whistleblower@quicksource.cz. Veškeré obdržené informace budou v plném rozsahu a objektivně prošetřeny, včas a důvěrně, bez ohledu na to, zda byly obdrženy anonymně či nikoli. Veškerá dokumentace bude zachována jako důvěrná. Netolerujeme žádnou odvetu vůči osobě, která podává zprávu v dobré víře.

Pokud bude během vyšetřování zjištěno jakékoli protiprávní jednání nebo neetické chování, provede společnost QuickSource® odpovídající kroky k nápravě, uplatní příslušná disciplinární opatření a/nebo podnikne právní kroky; rovněž náležitě informovat oznamovatele.

Žádný zaměstnanec nebo jiná osoba, která nahlásí možné nebo trvající porušení platných právních a/nebo vnitřních standardů společnosti QuickSource®, nesmí být předmětem postihu, diskriminace nebo pomsty ze strany společnosti QuickSource® nebo jejích zaměstnanců. Společnost QuickSource® netoleruje žádnou odplatu vůči osobě, která provede oznámení v dobré víře.

Důvěrnost a ochrana údajů

Všichni partneři, manažeři a zaměstnanci, včetně dočasných pracovníků, konzultantů, dodavatelů či zástupců, kteří jednají za společnost QuickSource® nebo jejím jménem, mají povinnost zajistit důvěrné informace o společnosti QuickSource® a důvěrné informace, které naši dodavatelé, zákazníci a další strany svěřili společnosti QuickSource®. Důvěrné informace jsou informace:

  • které nebyly zpřístupněny veřejnosti;
  • které poskytují společnosti QuickSource® výhodu oproti konkurentům;
  • které by mohly společnost QuickSource® poškodit, pokud by byly zveřejněny předčasně nebo nevhodně.

Partneři, manažeři a zaměstnanci společnosti QuickSource® a další zúčastněné strany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které jim byly svěřeny, s výjimkou případů, kdy je zveřejnění povoleno příslušným zástupcem společnosti QuickSource®, pověřeným zástupcem třetí strany nebo je vyžadováno zákonem.

Duševní vlastnictví

Společnost QuickSource® si je vědoma toho, že její duševní vlastnictví (včetně patentů, autorských práv, ochranných známek, know-how a značek) je cenným vlastnictvím jehož ochrana je nezbytná pro udržení konkurenční výhody a pro zajištění efektivity podnikání a rozvoje. Proto společnost QuickSource® chrání své podnikání proaktivním získáváním právduševního vlastnictví. Společnost QuickSource® zaujímá proaktivní přístup ve snaze získat, chránit a využívat práva duševního vlastnictví, která vznikla v průběhu jejích obchodních aktivit, například těch, která se týkají nových technologických koncepcí, návrhů a služeb.

Od všech zaměstnanců společnosti QuickSource® se očekává, že budou respektovat práva duševního vlastnictví a chránit je před zneužitím, krádežemi, podvody nebo neoprávněným zveřejněním.

Společnost QuickSource® respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob a vědomě je neporušuje.

Úlohy a povinnosti

Zaměstnanci společnosti QuickSource® jsou povinni uznat a zavázat se k dodržování odpovědných obchodních principů této politiky. Každý zaměstnanec je osobně zodpovědný za to, že obchodní rozhodnutí a činnosti společnosti QuickSource® jsou vždy v souladu s duchem i literou této politiky.

V případě nejasností ohledně použití správného postupu, nebo jsou-li konfrontováni se situací, která představuje etický problém, který tato politika neřeší, měli by si zaměstnanci vyžádat radu od některého z partnerů společnosti QuickSource® a zástupce pro řízení kvality. Partneři, manažeři i ostatní vedoucí zaměstnanci mají zvláštní odpovědnost být ostatním příkladem v souladu se standardy této politiky, a to jak slovy, tak činy.

Veškeré pochybnosti, dotazy a stížnosti budou brány vážně a vyřizovány neprodleně, důvěrně a profesionálně. Proti žádnému zaměstnanci nebude podniknuta žádná odveta za to, že v dobré víře vznesl jakoukoliv otázku či stížnost.


Výběr IT projektů

Výběr dostupných IT specialistů