1. /
  2. O nás
  3. /
  4. Politika kvality

Politika kvality

Politika kvality stanovuje základní firemní hodnoty a záměry, které se vedení společnosti zavazuje prosazovat k naplnění strategické vize a mise společnosti.

Vize společnosti

Stát se preferovaným poskytovatelem agenturního zaměstnávání, recruitmentu a outsourcingu náboru a vytvořit s našimi zákazníky dlouhodobý vzájemně výhodný obchodní vztah.

Mise společnosti

  • Poskytnout našim zákazníkům i kandidátům pragmatická řešení jejich náborových potřeb ke spokojenosti obou stran.
  • Dosáhnout u dočasně přidělených zaměstnanců srovnatelné úrovně kvality, loajality a stability jako u zaměstnanců kmenových.
  • Rozvíjet a podporovat možnosti našich zákazníků k jejich vlastnímu růstu, prostřednictvím flexibilních řešení a smysluplným využíváním moderních technologií při vyhledávání a zaměstnanců s požadovanými znalostmi a zkušenostmi.
  • Umožnit každému z našich zaměstnanců, pracujícím pro nás i přiděleným u našich zákazníků, vykonávat smysluplnou práci za spravedlivou mzdu, ať jsou již jeho kariérní cíle malé nebo velké.
  • Požadovat za poskytované služby odpovídající odměnu, dosahovat přiměřený zisk a soustavně zvyšovat hodnotu společnosti pro její vlastníky.

I. Vztah k zákazníkům

Požadavky a očekávání – Za všech okolností plnit požadavky našich zákazníků, překračovat jejich očekávání a kvalitou našich produktů a služeb naše zákazníky pozitivně překvapovat. Pozorně našim zákazníkům naslouchat s cílem analyzovat jejich potřeby a očekávání.

Spolehlivost – Požadavky a přání našich zákazníků plníme včas a v požadované a očekávané kvalitě. Naše obchodní nabídky a smluvní vztahy připravujeme s ohledem na naše možnosti a vždy tak abychom byli schopni splnit, co slíbíme.

Efektivnost – Přinášet našim zákazníkům praktická a jednoduchá řešení s jednoznačně definovaným přínosem.

Spolupráce – Úzce spolupracovat a vytvářet oboustranně prospěšný dlouhodobý vztah. Jsme přesvědčeni, že nejlepší řešení je vždy výsledkem společné práce, sdílení znalostí a zkušeností.

Důvěryhodnost – Věřit v čestné a poctivé chování našich zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců a jednat způsobem, aby ani oni neměli důvod našemu slovu nevěřit.

II. Kvalita poskytovaných služeb

Profesionalita – Princip absolutní profesionality uplatňovat ve všech oblastech naší činnosti. Stanovovat si náročné a reálné provozní, obchodní a finanční cíle, vytvářet podmínky pro jejich naplňování.
Inovace – Kontinuální prosperitu společnosti zajistit prostřednictvím poskytování kvalitních konzultačních a ostatních služeb našim zákazníkům a jejich trvalým zlepšováním.

III. Integrita

Při všech našich činnostech důsledně dodržujeme platné zákony, etické principy a profesionální standardy. Za všech okolností zaujímáme spravedlivý, objektivní, nezávislý a na faktech založený přístup a vždy jednáme podle těchto zásad. Netoleruje žádnou formu korupce ani úplatkářství.

IV. Vztah k partnerům, dodavatelům a třetím stranám

Od našich partnerů a dodavatelů vyžadovat stejně zodpovědný přístup ke kvalitě poskytovaných služeb jako je náš vlastní. Vybíráme si pouze ty partnery a dodavatele, jejichž kvalita, odborná kvalifikace, zákaznický přístup a technická úroveň neustále odpovídá našim vysokým nárokům a zabezpečuje spokojenost našich zákazníků.

S našimi partnery, dodavateli a ostatními zainteresovanými stranami budovat dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu.

V. Pracovníci

Výběr – Výběr vlastních pracovníků i pracovníků dočasně přidělovaných k našim zákazníkům provádět výhradně na základě jejich profesních a osobních schopností bez jakékoliv diskriminace.
Rozvoj – Plně využívat a rozvíjet tvůrčí potenciál a dbát na neustálé vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců.
Motivace – Vhodnou osobní motivací, podporou otevřené komunikace, respektováním osobnosti jednotlivce a zlepšováním pracovního prostředí vytvářet podmínky pro loajalitu zaměstnanců a jejich aktivní účast na dosahování výsledků firmy.

VI. Procesní systém řízení společnosti

S využitím norem ISO řady 9000 důsledně realizovat procesní systém řízení firmy (systém managementu kvality – QMS), který je chápán jako příležitost a prostředek k optimalizaci všech firemních procesů a poskytuje nástroje k jejich neustálému zlepšování.

VII. Společenská odpovědnost

Aktivně se hlásíme ke konceptu společenské odpovědnosti a etiky podnikání s cílem přispívat k rozvoji společnosti a zvyšovat kvalitu života jednotlivců i komunit. Uvědomuje si svou zodpovědnost vůči vlastníkům, zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům vlastním i dočasně přiděleným, vůči naší zemi, ve které podnikáme i občanské společnosti. Jsme sociálně odpovědní, omezujeme dopady naší činnosti na okolí, pravidelně vyhodnocujeme a omezujeme potenciální rizika a pomáháme potřebným.


Výběr IT projektů

Výběr dostupných IT specialistů