1. /
  2. O nás
  3. /
  4. Politika dodržování lidských práv

Politika dodržování lidských práv

Preambule

Politika lidských práv společnosti QuickSource vyjadřuje úctu ke všem lidským právům.

Politika lidských práv vychází z:

  • všeobecné deklarace lidských práv OSN a Mezinárodních úmluv tvořících Mezinárodní listinu lidských práv;
  • deklarace o základních principech a právech při práci Mezinárodní organizace práce.

Účel

Politika lidských práv naší společnosti stanovuje zásady pro naše aktivity a chování se ve vztahu k lidským právům.

Rozsah

Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance naší společnosti i na zaměstnance dceřiných a sesterských společností. Dodržování této politiky vyžadujeme i od našich subdodavatelů pracujících v našich prostorách. Tuto politiku prosazujeme i u všech našich subdodavatelů a dodavatelů.

Tato politika shrnuje aspekty lidských práv z jiných politik a směrnic naší společnosti. Při implementaci této politiky se řídíme zákony zemí, ve kterých působíme a zavazujeme se dodržovat veškeré tyto zákony.

Nucená nebo nedobrovolná práce

Nevyužíváme nucenou nebo nedobrovolnou práci jakéhokoliv typu (např. nucená práce, nedobrovolná práce, práce nevyučených osob nebo nedobrovolná práce vězňů); činnost je dobrovolná.

Práce dětí

Nevyužíváme práce dětí. Výraz “dítě” se vztahuje k jakékoliv zaměstnané osobě mladší 15 let (nebo 14 let v zemích, kde to připouští zákon), nebo k osobě, která nedosáhla věku pro ukončení povinné školní docházky, nebo k osobě, která nedosáhla minimálního věku pro zaměstnání daného zákonem v zemi, podle toho, která z možností je vyšší. Podporujeme užívání zákonem povolených programů učňovských středisek, které splňují všechny zákony a nařízení vztahující se na takové programy učňovských středisek.

Odměny a výhody

Plníme všechny příslušné zákony a nařízení týkající se mezd a pracovní doby včetně minimální mzdy, přesčasových hodin, úkolové sazby a dalších složek platu, a bude poskytovat zákonem nařízené výhody.

Nediskriminace

Nediskriminujeme žádného uchazeče při najímání a zaměstnávání zaměstnanců z důvodu rasy, náboženství, věku, národnosti, sociálního nebo etnického původu, sexuální orientace, pohlaví, identity pohlaví, rodinného stavu, těhotenství, politické příslušnosti nebo invalidity.

Úcta a důstojné chování

S každým zaměstnancem zacházíme s respektem a nepoužíváme tělesné tresty, hrozby násilím nebo jiné formy fyzického násilí nebo obtěžování.

Svoboda sdružování

Respektujeme zákonná práva zaměstnanců na sdružování nebo na nezapojování se do zaměstnaneckých organizací včetně odborových organizací. Vytváříme příznivé zaměstnanecké podmínky a udržujeme účinné programy komunikace se zaměstnanci jako prostředek rozvíjení pozitivních vztahů se zaměstnanci.

Zdraví a bezpečnost práce

Zajišťujeme svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracoviště, v souladu s veškerými příslušnými zákony a nařízeními. V souladu s těmito povinnostmi implementujeme efektivní programy, jež zahrnují ochranu života, prošetřování událostí, chemickou bezpečnost, ergonomii, atd., a zajišťujeme stejný standard v oblasti zdraví a bezpečnosti práce ve všech prostorách, které poskytne svým zaměstnancům. Máme implementovány řídící systémy za účelem splnění těchto požadavků.

Ochrana životního prostředí

Provádíme svou činnost způsobem, který chrání životní prostředí. Plníme veškeré příslušné zákony, nařízení a normy týkající se životního prostředí, jako jsou požadavky týkající se manipulace a likvidace chemických produktů a odpadů, recyklace, manipulace a vypouštění průmyslových odpadních vod, řízení emisí unikajících do ovzduší, a dodržovat plnění veškerých povolení a hlášení týkajících se životního prostředí. Máme implementovány řídící systémy za účelem splnění těchto požadavků.

Zákony, včetně nařízení a jiné právní požadavky

Plníme veškeré příslušné zákony a nařízení ve všech místech, kde dodavatel provádí svou podnikatelskou činnost.

Etika

Vždy postupujeme v souladu s nejvyššími etickými zásadami. Dodržujeme veškeré zákony a nařízení týkající se úplatkářství, korupce a zakázaných obchodních praktik. Nečiníme žádné nabídky, přísliby, nerealizujeme ani neprovádíme jakékoliv plateb ani dary (ať už se jedná o peněžní obnos, nebo jakoukoliv cennost), přímo nebo nepřímo, ve prospěch kohokoliv, za účelem ovlivnění nebo přemluvení kohokoliv, aby ovlivnili rozhodnutí ve prospěch naší společnosti, dceřiných či sesterských společností, ani kohokoliv jiného.


Výběr IT projektů

Výběr dostupných IT specialistů