1. /
 2. O nás
 3. /
 4. Politika postupu při stížnostech

Politika postupu při stížnostech

Preambule

Chceme zajistit, aby každý zaměstnanec, dodavatel nebo kdokoliv, kdo má pocit, že je – nebo může být – dotčen naší prací, mohl být vyslyšen a měl právo podat oficiální stížnost na nespravedlivé zacházení, obtěžování a/nebo na obavy o zdraví a bezpečnost a usilovat o jejich vyřešení.

Tato politika postupu při stížnostech byla vytvořena s cílem:

 • zajistit, aby všichni naši zaměstnanci, dodavatelé a ostatní zúčastněné strany byli vyslyšeni a aby s nimi bylo zacházeno stejně,
 • vysvětlit rozsah a definici stížností,
 • nastínit postup pro podávání zpráv a uzavírání stížností,
 • popsat kroky disciplinárního řízení při porušení politiky.

Stížnost může být podána vůči kterémukoliv managerovi či zaměstnanci společnosti.

Postup při stížnosti

Před podáním oficiální stížnosti Vás prosíme o seznámení se s těmi předpisy naší společnosti, kterých se Vaše stížnost týká.

Také Vás žádáme o snahu vyřešit menší spory s pomocí zástupce z HR oddělení (v případě zaměstnanců) nebo příslušného BU Managera/KAM (v případě dodavatelů).

Nebude-li neformální stížnost spravedlivě a konstruktivně vyřešena do 30 dnů, můžete podat stížnost formální.

Příklady situací, ve kterých je vhodné podat oficiální stížnost:

 • Byl/a jste obětí obtěžování na pracovišti.
 • Vaše zdraví a bezpečnost byly ohroženy.
 • Stal/a jste se svědkem nevhodného chování nadřízeného a/nebo managementu.
 • Došlo k nespravedlivým změnám v pracovní smlouvě.
 • Jsou porušovány pokyny z některé politiky/kodexu společnosti.
 • Mezi spolupracovníky, dodavateli a/nebo managmentem existuje spor.

Stížnosti mohou být podány kterýmikoliv z následujících možností:

E-mail: info@quicksource.cz

Web: www.quicksource.cz

Osobně: zástupci HR oddělení a/nebo řídícímu partnerovi společnosti

Jakmile byla stížnost podána máte právo se účastnit jednání se svědkem, podávat odvolání a v závislosti na závažnosti obvinění můžete odmítnout se dostavit do práce ve vašem týmu, dokud není stížnost vyřešena.

Je-li stížnost podána proti jinému zaměstnanci, má ten, jehož se stížnost týká právo na:

 • seznámení se se stížností a požádat o její kopii,
 • formálně reagovat na danou stížnost,
 • zúčastnit se veškerých formálních setkání se svědkem,
 • odvolat se proti konečném rozhodnutí.

Je naší zodpovědností:

 • Přijmout a důkladně prověřit všechny stížnosti.
 • Zajistit, aby byla stížnost vyřízena do 60 dnů, v závislosti na závažnosti každého případu.
 • V průběhu celého procesu vyřizování stížnosti se chovat ke stěžovateli i obviněnému spravedlivě.
 • Neuplatnit žádná opatření proti stěžovateli.
 • Zorganizovat mediační setkání s příslušnými stranami.
 • Během celého procesu vyřízení stížnosti udržovat vysokou úroveň důvěrnosti.
 • Přijmout a prošetřit veškerá odvolání.
 • Zajistit, aby bylo konečné rozhodnutí implementováno.
 • Udržovat přesné a obsáhlé záznamy o každé stížnosti.

Pokud se zjistí, že zaměstnanec porušil politiku postupu při stížnostech, bude vůči němu vedeno disciplinární řízení, které může vést až k ukončení pracovního poměru. V závislosti na závažnosti konkrétního případu můžeme přijmout disciplinární opatření, které může zahrnovat ústní nebo písemné varování, případně až ukončení pracovního poměru.


Výběr IT projektů

Výběr dostupných IT specialistů