1. /
 2. O nás
 3. /
 4. Pravidla zodpovědného marketingu

Pravidla zodpovědného marketingu

Preambule

Tato pravidla upravují základní filozofii a principy, kterými se řídí naše marketingová komunikace, propagace a reklama:

 • na veškeré námi nabízené a poskytované produkty a služby,
 • prostřednictvím všech platforem a médií,
 • na všech trzích kde působíme,
 • zejména s ohledem na ochranu spravedlivé hospodářské soutěže a práv spotřebitele.

Zásady

Naše marketingová a reklamní komunikace a propagace našich produktů a služeb:

 • je založena na společenské a profesionální zodpovědnosti a odpovídá obecně respektovaným zásadám slušné komunikace v obchodním styku,
 • nenavádí k porušování žádných závazných právních předpisů, k protispolečenskému jednání ani k překračování etických a morálních norem či správné praxe v žádných zemích či oborech, ve kterých realizujeme své podnikatelské aktivity,
 • je vždy upřímná, transparentní, pravdivá a nešíří klamavé informace či údaje,
 • je slušná, nesnižuje lidskou důstojnost a není v rozporu s obecnými standardy a zvyklostmi v příslušné zemi a kultuře,
 • nepodporuje ani neschvaluje žádnou formu diskriminace, mj. na základě rasy, národnosti, náboženského vyznání, pohlaví, věku, zdravotního postižení nebo sexuální orientace,
 • nevyužívá případné neznalosti či nedostatku zkušeností našich zákazníků, 
 • nepodporuje vytváření předsudků a pověr,
 • nezneužívá odborné údaje, zejména výsledky výzkumů nebo citace z technických a vědeckých publikací,
 • neskrývá ani nemaskuje své skutečné komerční poslání a cíle,
 • respektuje zásady čestného soutěžení konkurentů, neočerňuje konkurenty, osoby ani společnosti, organizace či instituce, obchodní činnost, výrobek nebo službu,
 • nevyužívají dobré jméno jiné společnosti, firmy, osoby nebo instituce,
 • neobsahují ani nezobrazují žádná tvrzení, potenciálně nebezpečné situace, praktiky či činnosti, které by mohly dětem či mladistvým způsobit duševní, morální nebo fyzickou újmu,
 • nepropagují plýtvání anebo neracionální spotřebu surovin či energie, pocházejících z neobnovitelných zdrojů ani nepodporuje chování, poškozující životní prostředí nad společensky akceptovanou míru.

Rozsah 

Dodržování těchto pravidel se vztahuje na všechny zaměstnance naší společnosti i na zaměstnance dceřiných a sesterských společností. Stejně tak vyžadujeme dodržování těchto pravidel i od našich subdodavatelů pracujících v našich prostorách. Tato pravidla prosazujeme i u všech našich subdodavatelů a dodavatelů. Při implementaci těchto pravidel se řídíme zákony zemí, ve kterých působíme a zavazujeme se dodržovat veškeré tyto zákony. 


Výběr IT projektů

Výběr dostupných IT specialistů