1. /
  2. O nás
  3. /
  4. Kodex chování dodavatele a…

Kodex chování dodavatele a politika udržitelnosti

Preambule

Tento kodex chování dodavatele a politika udržitelnosti (dále jen „kodex“) stanovuje minimální požadavky na to, aby naši dodavatelé fungovali v souladu s odpovědnými obchodními zásadami a v plném souladu se všemi platnými místními i mezinárodními zákony a předpisy.

Kodex se vztahuje na všechny naše přímé dodavatele – včetně kontraktorů, zástupců a konzultantů. To zahrnuje členy představenstev, zaměstnance na všech úrovních i všechny ostatní, kteří jednají jménem dodavatele nebo ho zastupují.

Od našich dodavatelů očekáváme, že budou splňovat požadavky podrobně uvedené v kodexu po celou dobu jejich obchodních vztahů s námi.

Compliance

Od dodavatelů vyžadujeme, aby dodržovali všechny platné zákony a předpisy své země původu, platné zákony a předpisy zemí, kde působí, jakož i všechny platné mezinárodní smlouvy, příslušné úmluvy a pokyny stanovené mezinárodními organizacemi.

Pokud existují rozdíly mezi platnými zákony, předpisy a kodexem, musí dodavatelé dodržovat přísnější požadavky.

Pracovní podmínky

Nucená nebo nedobrovolná práce

Očekáváme, že naši dodavatelé zakážou nucenou nebo povinnou práci ve všech jejích formách a typech (včetně nucené práce, nedobrovolné práce, práce nekvalifikovaných osob nebo nedobrovolné práce vězňů)

Dětská práce a mladí pracovníci

Naši dodavatelé nesmějí využívat dětské práci ani žádné práce, která by dítě připravila o jeho dětství, potenciál, důstojnost nebo která by byla škodlivá pro jeho fyzické nebo duševní zdraví či vývoj. Výraz „dítě“ se vztahuje na všechny zaměstnané osoby mladší 15 let (respektive 14 let v zemích, je-li to povoleno zákonem), na každou osobu, která ještě nedosáhla věku požadovaného pro ukončení povinné školní docházky, nebo na každou osobu, která ještě nedosáhla věku požadovaného zákonem v příslušné zemi, podle toho, která z možností je nejvyšší.

Pracovní podmínky, mzdy a benefity

Naši dodavatelé musí poskytovat svým zaměstnancům odměnu, která splňuje všechny místní právní normy týkající se minimální mzdy. Jsou povinni zajistit výplatu mezd v zákonném platidle, v pravidelných intervalech a přímo dotčeným zaměstnancům. Naši dodavatelé musí vést odpovídající evidenci takových plateb. Srážky ze mzdy jsou povoleny pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném platnými zákony, předpisy nebo kolektivní smlouvou a dodavatelé by měli o těchto slevách informovat dotčené zaměstnance při každé platbě.

Dodavatelé musí zajistit, aby všem zaměstnancům byly poskytnuty písemné smlouvy o zaměstnání, v nichž budou stanoveny pracovní podmínky v jazyce srozumitelném dotyčné osobě.

Pracovní doba

Naši dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy týkající se pracovní doby, včetně přesčasové práce, a dbají na to, aby pracovní doba nebyla nadměrná.

Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání

Naši dodavatelé jsou povinni respektovat zákonem stanovená práva zaměstnanců hájit svůj zájem, shromažďovat se, kolektivně vyjednávat nebo se neangažovat v zaměstnaneckých organizacích včetně odborových organizací. Musí vytvářet příznivé zaměstnanecké podmínky a udržovat efektivní programy komunikace se zaměstnanci jako nástroj pro rozvoj pozitivního vztahu se zaměstnanci.

Nediskriminace

Naši dodavatelé musí se zaměstnanci zacházet důstojně a s respektem a poskytovat pracovní prostředí, bez obtěžování a zneužívání. Dodavatelé nesmějí provádět pracovní postupy, které diskriminují na základě znaků, jež nesouvisejí s výkonem zaměstnání zaměstnance. Zaměstnanci nesmějí být podrobeni lékařským testům nebo fyzickým prohlídkám, které by mohly být použity diskriminačním způsobem.

Diverzita, rovnost a začlenění

Naši dodavatelé jsou povinni vytvořit pracoviště, která odrážejí různorodé komunity, kde každý zaměstnanec může svobodně vyslovit svůj názor a má příležitost být úspěšný – bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, postižení, rodinnou odpovědnost, sexuální orientaci, sociální původ, věk nebo zkušenosti. Ve svých společnostech musí naši dodavatelé podporovat rozmanitost, rovnost a začlenění jako součást svých základních hodnot.

Prostředí na pracovišti

Naši dodavatelé musí poskytovat svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí, které bere ohled na jejich celkové zdraví a pohodu. To znamená, že zaměstnanci dodavatelů musí být chráněni před prostředím, které by mohlo mít negativní dopad na jejich fyzické a/nebo duševní zdraví. Dodavatel musí pravidelně sledovat prostředí na pracovišti (včetně ergonomie, osvětlení, teploty, větrání, hygieny atd.) a přijmout veškerá nezbytná nápravná opatření. Kanceláře a průmyslová zařízení musí být udržovány v souladu s normami stanovenými platnými právními a správními předpisy.

Ochrana před haváriemi

Naši dodavatelé jsou povinni identifikovat, vyhodnocovat a být připraveni na mimořádné situace. Patří sem postupy oznamování a evakuace zaměstnanců, výcvik a cvičení v případě mimořádných událostí, vhodné pomůcky na první pomoc, vhodné vybavení pro detekci a potlačení požáru a odpovídající únikové plány. Dodavatelé musí své zaměstnance pravidelně školit v oblasti havarijního plánování, schopnosti reagovat i lékařské péče.

Lidská práva

Naši dodavatelé musí podporovat a respektovat ochranu mezinárodně vyhlášených lidských práv a zajistit, aby se nepodíleli na porušování lidských práv.

Naši dodavatelé jsou povinni nediskriminovat uchazeče při náboru a zaměstnávání kvůli jejich rase, náboženskému vyznání, věku, národnosti, sociálnímu nebo etnickému původu, sexuální orientaci, pohlaví, sexuální identitě, rodinnému stavu, těhotenství, politickým názorům nebo postižení. Se všemi zaměstnanci musí zacházet stejně a s respektem.

Naši Dodavatelé nesmějí používat tělesné tresty, vyhrožovat zaměstnancům násilím nebo jinými formami fyzického násilí nebo obtěžováním. Jsou povinni respektovat osobní důstojnost, soukromí a osobnostní práva každého jednotlivce.

Podnikatelská etika

Sankce

Naši dodavatelé nesmějí podnikat ani jednat se sankcionovanou zemí, skupinou, organizací ani jednotlivcem.

Korupce, vydírání a podplácení

Naši dodavatelé jsou povinni dodržovat veškeré protikorupční zákony, které zakazují úplatky nebo jiné korupční jednání, aby získali nebo si udrželi podnikání nebo získali jakoukoliv nevhodnou výhodu.

Dodavatelé nesmějí přímo ani nepřímo vymáhat, přijímat ani nabízet žádnou formu úplatku, zpětného odkupu nebo jiné korupční platby žádné osobě nebo organizaci.

Dodavatelé nesmí přímo ani nepřímo nabízet dary našim zaměstnancům, zástupcům nebo komukoliv, kdo jedná naším jménem nebo komukoli s nimi úzce souvisejícímu, pokud není dar skromný a není vhodný čas a místo. Pohostinství, jako jsou společenské akce, stravování nebo pohoštění, může být poskytnuto, pokud se jedná o obchodní účel, a náklady jsou udržovány v rozumných mezích. Dary nebo pohoštění nesmějí být poskytovány výměnou za jakoukoli protihodnotu a nesmějí vytvářet zdání (nebo skutečnou či implicitní povinnost), že dárce daru má nárok na přednostní zacházení, zadání obchodu, lepší ceny nebo vylepšené podmínky prodeje. Během sjednávání zakázky, nabídkového řízení nebo období udělení zakázky je třeba se vyvarovat veškerého pohostinství, darů nebo úhrady výdajů bez ohledu na jejich hodnotu.

Dodavatel se zdrží jakékoli formy korupce nebo i jednání, která by jako taková mohla být potenciálně vykládána. Dodavatel nesmí nabízet, slibovat nebo poskytovat nezákonné výhody národním nebo mezinárodním veřejným činitelům nebo činitelům s rozhodovací pravomocí za účelem dosažení preferenčního zacházení nebo příznivého rozhodnutí.

Správnost finančních výkazů

Dodavatelé se zavazují k transparentnosti, ověřitelnosti a přesnosti svých obchodů a zároveň respektují své povinnosti mlčenlivosti. Veškeré účetní údaje musí být správné, registrované a zaznamenané v souladu s platnými místními a mezinárodními zákony a předpisy.

Sponzorství a politické příspěvky

Veškerá sponzorská opatření dodavatelů musí být v souladu s platnou legislativou. Dodavatelé nesmějí darovat peníze ani poskytovat žádné politické straně žádné peněžní výhody, pokud to zákon nepovoluje.

Důvěrnost a ochrana dat

Naši dodavatelé musí zachovávat důvěrnost informací, které jim byly svěřeny, s výjimkou případů, kdy je zveřejnění povoleno příslušným zástupcem společnosti QuickSource® nebo je vyžadováno zákonem. Důvěrné informace zahrnují veškeré neveřejné informace, které by mohly být užitečné pro konkurenty nebo jiné třetí strany nebo by mohly poškozovat společnost QuickSource®, pokud by byly zveřejněny; obsahují také informace, které nám svěřily třetí strany. Povinnost uchovat důvěrné informace trvá i po ukončení obchodního vztahu Dodavatele s námi.

Dodavatelé nesmí zneužít žádné informace o společnosti QuickSource® důvěrné povahy, jak může být dále upřesněno ve smlouvě mezi společností QuickSource® a dodavatelem.

Duševní vlastnictví

Naši dodavatelé jsou povinni respektovat práva duševního vlastnictví a nesmí vědomě porušovat práva duševního vlastnictví nás nebo jakékoli třetí strany. Mají povinnost spravovat technologie a know-how způsobem, který chrání práva duševního vlastnictví.

Hospodářská soutěž a antimonopolní pravidla

Naši dodavatelé jsou povinni respektovat pravidla volné a spravedlivé hospodářské soutěže ve všech obchodních vztazích, zejména nezasahovat proti žádné hospodářské soutěži a/nebo antimonopolnímu zákonu. Uplatňují nejvyšší obchodní etické normy a soutěží v rámci pravidel hospodářské soutěže. Žádný Dodavatel nesmí být součástí jakékoli nezákonné cenové spolupráce, nezákonného rozdělení trhu nebo jiného jednání v rozporu s platnými právními předpisy o hospodářské soutěži.

Střet zájmů

Naši dodavatelé se při spolupráci s námi vyhnou všem střetům zájmů a budou pracovat zcela transparentně s ohledem na všechny okolnosti, za nichž ke střetu dochází nebo může dojít.

Dodavatelé se vyhnou situacím, kdy se jejich osobní a/nebo obchodní zájmy nebo zájmy jejich úředníků či zaměstnanců mohou dostat do střetu se zájmy společnosti QuickSource®. Dodavatelé nám jsou povinni sdělit, zda má některý zaměstnanec společnosti QuickSource® nějaký zájem na jejich podnikání, a oznámí jakoukoli jinou situaci, která by mohla být považována za skutečný nebo potenciální střet zájmů.

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů

Naši dodavatelé musí mít zavedeny jasné zásady a postupy, aby pracovníci mohli hlásit podezření na protiprávní jednání na svém pracovišti, aniž by byli trestáni či propuštěni. Očekává se, že dodavatelé nahlásí jakékoli porušení norem kodexu. Očekáváme také, že naši Dodavatelé hlásí neetické praktiky od našich zaměstnanců tam, kde byly pozorovány.

Očekáváme, že naši Dodavatelé budou upozorňovat na naše obchodní chování, případně případné porušení kodexu. Podezření lze sdílet prostřednictvím svého pracovního e-mailu

ve společnosti QuickSource® nebo prostřednictvím e-mailu whistleblower@quicksource.cz. Veškeré obdržené informace budou včas a vhodným způsobem plně a objektivně prošetřeny bez ohledu na to, zda byly obdrženy anonymně či nikoli. Veškerá dokumentace bude zachována jako důvěrná. Netolerujeme žádnou odvetu vůči osobě, která podává oznámení v dobré víře.

Omamné látky

Při práci pro společnost QuickSource® nesmí být naši dodavatelé pod vlivem omamných látek, včetně alkoholu a drog. Pokud je to s ohledem na místní zvyklosti a příležitost vhodné, může být podáváno omezené množství alkoholu za předpokladu, že spotřeba není kombinována s obsluhou strojů, řízením dopravních prostředků nebo jinou činností, která je neslučitelná s alkoholem.

Zodpovědné využívání nerostů

Náš dodavatel bude provádět a prosazovat politiku, která zajistí, že nerosty obsažené ve výrobcích, které vyrábí, přímo ani nepřímo nefinancují nebo neprospívají pachatelům závažného porušování lidských práv.

Padělané výrobky a díly

Naši dodavatelé by se měli zdržet nákupu materiálu a zařízení od neautorizovaných výrobců a dodavatelů. Všechny jejich nákupy by měly být sledovatelné: měli by uchovávat nákupní objednávky, dodací listy, osvědčení o shodě a další dokumentaci po požadovanou dobu uchovávání. Měli by udržovat a pravidelně aktualizovat seznam schválených dodavatelů a certifikace dodavatelů. Zaměstnanci dodavatelů, kteří se podílejí na nákupu zboží, by se měli pravidelně účastnit školení o nebezpečí nákupu padělků, podvodných a podezřelých položek a měli by být informováni, že veškeré zboží musí být nakupováno přímo od výrobců nebo prostřednictvím schválených oficiálních dodavatelů a prodejců.

Použití soukromých nebo veřejných bezpečnostních složek

Naši dodavatelé by měli deklarovat, že zajištění bezpečnosti je životně důležité pro udržitelný rozvoj. V případě potřeby se očekává, že budou spolupracovat s veřejnými bezpečnostními složkami, aby pomohli udržet stabilitu a bezpečnost. Jejich spolupráce se bude řídit zásadami transparentnosti, odpovědnosti a dodržování lidských práv. Neměli by se zapojit ani podporovat žádné aktivity, které zahrnují porušování lidských práv, diskriminaci nebo porušování mezinárodního práva. Od našich dodavatelů očekáváme, že se zdrží využívání. soukromých bezpečnostních složek.

Životní prostředí

Požadujeme, aby naši Dodavatelé provozovali a rozvíjeli podnikání s ohledem na životní prostředí. Od dodavatelů se očekává, že budou podnik provozovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Dodavatel musí mít zavedeny postupy pro identifikaci, sledování a hodnocení dopadů na životní prostředí, které umožní soustavné zlepšování vlivu na životní prostředí.

Dodavatelé musí dodržovat všechny příslušné místní a vnitrostátní právní předpisy v oblasti životního prostředí i mezinárodní normy, získávat a udržovat veškerá potřebná environmentální povolení, schválení a registrace.

Kromě toho by dodavatelé měli vyvinout a zavést účinné systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí, které podpoří identifikaci rizik, měření a sledování výkonnosti a povedou k neustálému zlepšování s cílem zmírnit nebo minimalizovat dopady na životní prostředí plynoucí z jeho provozu.

Ochrana půdy, vod, lesů a biologické rozmanitosti

Od našich dodavatelů se očekává, že budou využívat všechny způsoby dekarbonizace prostřednictvím optimalizace svých operací a obchodních procesů, přechodu na nízkouhlíkové a obnovitelné zdroje energie a zkoumání nových technologií. Měly by provozovat svá zařízení způsobem, který snižuje spotřebu zdrojů a emise do životního prostředí. Měly by fungovat způsobem, který snižuje množství nebezpečného i ostatního odpadu, který minimalizuje či zcela eliminuje používání skládek, a který podporuje zásady cirkulace. Očekává se od nich, že budou chránit vodní zdroje a využívat odpadní vodu, kdykoli je to možné, ke snížení spotřeby. Požadujeme, aby naši dodavatelé přispívali k ochraně a zachování přírodního bohatství ve všech svých provozech. Neměli by přispívat k odlesňování prostřednictvím svých operací nebo volbou dodavatelského řetězce.

Emise a efektivní využívaní energie

Od našich dodavatelů se očekává, že budou pravidelně sledovat a dokumentovat spotřebu energie a emise skleníkových plynů. Dodavatelé mají rovněž hledat nákladově efektivní metody zvyšování energetické účinnosti minimalizací své spotřeby energie a emisí skleníkových plynů s ohledem na perspektivu životního cyklu.

Obnovitelná energie a emise uhlíku

Naši dodavatelé by měli minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a uhlíkovou stopu tím, že zajistí, aby udržitelnost životního prostředí byla nedílnou součástí všech jejich činností. Kdykoli je to možné, měli by využívat solární zdroje energie k zajištění osvětlení i vytápění. Měli by usilovat o osvědčené postupy v oblasti energetické účinnosti a měli by optimalizovat využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně nákupu zelené energie z akreditovaných zdrojů. Očekává se, že minimalizují energii obsaženou ve stavebních materiálech a při nákupech produktů a služeb.

Spotřeba vody

Od našich dodavatelů se očekává, že budou uchovávat vodní zdroje a sledovat a snižovat spotřebu vody.

Kvalita ovzduší

Požadujeme, aby naši dodavatelé monitorovali emise do ovzduší a vypracovali plán pro řízení emisí do ovzduší.

Zdroje a odpadové hospodářství

Naši dodavatelé musí minimalizovat znečištění životního prostředí a průběžně zlepšují nebo eliminují emise pevných odpadů, odpadních vod a ovzduší zaváděním vhodných ochranných opatření do procesů jejich výroby, údržby a zařízení. Od našich dodavatelů se očekává, že stanoví cíle pro snížení odpadů a zavedou hierarchii nakládání s odpady v následujícím pořadí priorit: prevence, omezení, opětovné použití, využití, recyklace a nakonec likvidace odpadů. Se všemi vzniklými odpady by měly nakládat a likvidovat je bezpečnými a odpovědnými metodami, které chrání životní prostředí a zdraví a bezpečnost zaměstnanců a místních komunit.

Odpovědné nakládání s chemickými látkami

Požadujeme po našich dodavatelích, aby identifikovali a spravovali chemické látky, a zajistili tak jejich bezpečnou manipulaci, skladování, používání, recyklaci a likvidaci.

Snížení emisí hluku

Naši dodavatelé musí dodržovat všechny místní, regionální a národní předpisy týkající se emisí hluku. Jejich provoz musí splňovat nebo překračovat normy emisí hluku stanovené příslušnými úřady a osvědčenými postupy v oboru. Od našich dodavatelů očekáváme, že budou provádět důkladné posouzení vlivu hluku, aby identifikovali potenciální zdroje emisí hluku z jejich činností a jejich potenciální vlivy na okolní komunity a životní prostředí. Měli by zavést účinné strategie snižování hluku, včetně investic do moderního a tiššího vybavení a strojů, zavádění technických kontrol ke snížení hluku, využívat nízkohlučných stavebních technik a metod, vytvářet protihlukové bariéry a instalovat zvukovou izolaci tam, kde je to vhodné, a optimalizovat dopravní trasy a harmonogramy pro minimalizaci.

Práva zvířat

Naši Dodavatelé jsou povinni deklarovat svůj závazek k ochraně práv zvířat a stanovit zásady pro svoji činnost a chování ve vztahu ke zvířatům, zejména s ohledem na:

Ochranu divokých, domácích a hospodářských zvířat.

Dodržování všech závazných místních a mezinárodních zákonů na ochranu zvířat i etických a morálních standardů směřujících k větší ochraně zvířat proti týrání.

Naši dodavatelé nesmějí nespolupracovat se společnostmi nebo institucemi, které podporují nebo profitují z týrání zvířat.

Implementace

Naši Dodavatelé jsou povinni se zavázat k dodržování odpovědných obchodních principů kodexu. Máme právo kontrolovat dodržování kodexu ze strany našich dodavatelů prostřednictvím auditů, sebehodnocení a kontrol dokumentace.

Očekáváme a povzbuzujeme naše dodavatele, aby vyvíjeli a zaváděli příslušné systémy řízení, vhodné pro společnost jejich velikosti a průmysl k zajištění souladu s platnými zákony a předpisy a požadavky kodexu.

Pokud naši Dodavatelé pořizují jakýkoliv materiál nebo využívají služeb třetí osoby, musí zajistit, aby se jejich dodavatelé starali o sociální a environmentální faktory a tyto faktory zařazovali do své zadávací činnosti.

Porušení pravidel kodexu

Dodavatel je povinen neprodleně informovat společnost QuickSource® o porušení kodexu a zajistí nápravná opatření s cílem napravit veškerý nesoulad.

Při závažném porušení kodexu si vyhrazujeme právo přijímat opatření včetně ukončení dodavatelských smluv.


Výběr IT projektů

Výběr dostupných IT specialistů