1. /
 2. O nás
 3. /
 4. Environmentální politika

Environmentální politika

Vedení společnosti přijalo v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 závazek směřující k minimalizaci dopadů jejích činnosti na životní prostředí. Tento závazek definuje v následujících bodech.

I. Soulad s právními předpisy

Plnění legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí je samozřejmou součástí všech činností společnosti na všech stupních řízení.
Soulad činností s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany životního prostředí je pod trvalým dohledem účinného systému kontrol.

II. Prevence a zlepšování kvality životního prostředí

Společnost analyzuje a řídí své činnosti tak, aby co nejúčinněji omezovala jejich negativní dopady na životní prostředí se zaměřením na:

 • Snížení spotřeby a udržitelné řízení zdrojů.
 • Energetickou účinnost využívání obnovitelné energie.
 • Kvalitu a spotřeba vody.
 • Kvalitu vzduchu.
 • Emise skleníkových plynů.
 • Snížení množství odpadu.
 • Recyklaci.
 • Dekarbonizaci.
 • Ochranu biologické rozmanitosti, využívání půdy a odlesňování.
 • Kvalitu půdy.
 • Snižování emisí hluku.
 • Odpovědné hospodaření s chemikáliemi.
 • Využívání ekologicky šetrných materiálů, technologií a zařízení.
III. Komunikace

O našich zásadách environmentálního chování informujeme naše externí spolupracovníky, partnery a dodavatele a požadujeme od nich stejný přístup k ochraně životního prostředí, prověřujeme zodpovědnost jejich jednání a chování v této oblasti.
K zásadám komunikace patří otevřený přístup k informacím o environmentálních aspektech společnosti, efektivní výměna informací s ostatními zainteresovanými stranami (veřejností, obchodními partnery, orgány státní správy) a vyhodnocování získaných podnětů k dalšímu zlepšování.

IV. Odpovědnost a zvyšování povědomí zaměstnanců

V souladu se současným stavem vědeckého poznání vzdělávat, motivovat a vést zaměstnance k šetrnosti k životnímu prostředí a to nejen v rámci plnění jejich pracovních povinností ve společnosti, ale i mimo ni.
Zvyšovat povědomí zaměstnanců o významu ochrany životního prostředí, o vlivu vykonávaných činností na životní prostředí a možnostech přispět k minimalizaci negativních dopadů.

V. Systém environmentálního managementu (EMS)

Ve vazbě na systém managementu kvality (QMS) realizovat podle mezinárodní normy ČSN EN 14001 systém environmentálního managementu (EMS), který je základem pro plnění závazků politiky environmentu a trvalé zlepšování environmentálního profilu společnosti.


Výběr IT projektů

Výběr dostupných IT specialistů