1. /
  2. O nás
  3. /
  4. Etická a etnická politika

Etická a etnická politika

Naše společnost:

  • striktně dodržuje všechny platné zákony České republiky, závazky vyplývající z mezinárodních smluv, ke kterým se Česká republika připojila i profesionální standardy a etické principy. Kromě toho má naše společnost vypracován vlastní kodex etických hodnot, které určují standardy chování a jednání společnosti a jejích zaměstnanců,
  • netoleruje žádnou formu korupce ani úplatkářství,
  • důsledně respektuje práva zaměstnanců,
  • podporuje rovnost příležitostí a rovné zacházení se svými zaměstnanci bez ohledu na jejich barvu pleti, rasu, národnost, sociální původ, případné postižení, sexuální orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení jakož i jejich pohlaví nebo věk,
  • respektuje osobní důstojnost, soukromou sféru a osobnostní práva každého jedince.

Výběr IT projektů

Výběr dostupných IT specialistů