Člen DRILL® Business Services Group
O nás
Politiky společnosti
Environmentální politika

Environmentální politika

Vedení společnosti přijalo v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 závazek směřující k minimalizaci dopadů jejích činnosti na životní prostředí. Tento závazek definuje v následujících bodech.

I. Soulad s právními předpisy

Plnění legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí je samozřejmou součástí všech činností společnosti na všech stupních řízení.
Soulad činností s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany ŽP je pod trvalým dohledem účinného systému kontrol.

II. Prevence a zlepšování kvality životního prostředí

Společnost analyzuje a řídí své činnosti tak, aby co nejúčinněji omezovala jejich negativní dopady na životní prostředí, se zaměřením na:

  • snižování spotřeby zdrojů (vody, elektřiny a dalších energií)
  • snižování vzniku odpadů
  • využívání ekologicky šetrných materiálů, technologií a zařízení

III. Komunikace

O našich zásadách environmentálního chování informujeme naše externí spolupracovníky, partnery a dodavatele a požadujeme od nich stejný přístup k ochraně životního prostředí, prověřujeme zodpovědnost jejich jednání a chování v této oblasti.
K zásadám komunikace patří otevřený přístup k informacím o environmentálních aspektech společnosti, efektivní výměna informací s ostatními zainteresovanými stranami (veřejností, obchodními partnery, orgány státní správy) a vyhodnocování získaných podnětů k dalšímu zlepšování.

IV. Odpovědnost a zvyšování povědomí zaměstnanců

V souladu se současným stavem vědeckého poznání vzdělávat, motivovat a vést zaměstnance k šetrnosti k životnímu prostředí a to nejen v rámci plnění jejich pracovních povinností ve společnosti, ale i mimo ni.
Zvyšovat povědomí zaměstnanců o významu ochrany životního prostředí, o vlivu vykonávaných činností na ŽP a možnostech přispět k minimalizaci negativních dopadů.

V. Systém environmentálního managementu (EMS)

Ve vazbě na systém managementu kvality (QMS) realizovat podle mezinárodní normy ČSN EN 14001 systém environmentálního managementu (EMS), který je základem pro plnění závazků politiky environmentu a trvalé zlepšování environmentálního profilu společnosti.